Students Councils

STUDENT CELLS 2012-13

Selection Moot Court Cell Placement Cell Legal Aid Cell Extra- Curricular Cell
Core Committee VivekYadav – V B.S.L.LL.B.
Rishi Vyas
Priyadarshani
Akash Nair
Shivam Nagaliya
Gayatri
Priyanka
Nilam
Stanley
Venkatesh
Dhananjay
Kaustubh
Nitesh
Members Shivam Nagaliya
Anand Kumar
Priyansha
Priyam Dhalan
Devolina
Rishi Vyas
Aboli
Falguni
Ganesh Gupta
Bithika
Prashant Patil
Kaustubh
Shrinivas
Swaraj
Yogesh
Rituparn Uniyal
Aditi Raman
Tanmay Verma
Himanshu Mishra
Bithika
Sahil
Jagdish
Prerna
Swaraj
Raja
Ritu Raj